Makaleler

Karşılıksız Çek Suçunda Gün Hesabı Nasıl Yapılır ve Adli Para Cezası Hapis Cezasına Nasıl Çevrilir?

Karşılıksız Çek Suçunun İnfazında Gün Hesabı, Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi, Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezalarında Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme Hükümleri Uygulanması ve Takdiri Gün Sayısının Uygulanıp Uygulanmayacağı hakkındaki makale.

5275 S. İnfaz Kanunua Eklenmesi Öngörülen Geçici M. 10 Hükmüne Göre Güncellenmiş Denetimli Serbestlik Sürelerine İlişkin Çizelge

5275 S. İnfaz Kanunua Eklenmesi Öngörülen Geçici M. 10 Hükmüne Göre Güncellenmiş Denetimli Serbestlik Sürelerine İlişkin Çizelge

Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

Güvence hesabı nedir sorusu, trafik kazaları sonucunda zarar gören kişilerin, zararını tazmin etme amacıyla gündeme gelmektedir. Bazı durumlarda kişiler, trafik kazası sebebiyle uğradığı bedensel zararın tazminini sigorta teminatı aracılığıyla elde edemez.

Beraat Vekalet Ücreti Nasıl Alınır?

Ceza davası neticesinde beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilir. Hükmedilen bu vekalet ücreti avukata aittir. Beraat halinde Hazine’den alınmak üzere hükmedilen avukatlık ücreti nasıl alınır? Bunun için iki farklı seçenek mevcuttur.

1- Ceza davasının görüldüğü yerdeki Başsavcılıktan dilekçeyle talep edilebilir.
2- Hazine veya Başsavcılığa karşı icra takibi açılabilir.

2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2023 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2023 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2022 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2022 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.


2021 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2021 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2019 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2019 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınladı.

2018 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2018 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2017 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2017 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2016 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2016 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi Yayınlandı.

Cihat Aydoğmuş Başvurusu

Başvurucunun bir derneğin şube başkanı olmasının terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünde delil olarak değerlendirilmesi nedeniyle örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir.

 

2020 İstinaf ve Temyiz Başvurusu Parasal Sınırı Ne Kadar?

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı. 

Çekte Bedelsizlik İddiası ve Menfi Tespit Davası

Çekte bedelsizlik iddiası ve menfi tespit davası açılırken ödeme aracı olarak kullanılan çekin karşılığında yerine getirilmesi gereken edim yapılmamış olur. Karşı edim yerine getirilmediğinde çek de bedelsiz kabul edilir.

Çekte bedelsizlik çeşitli nedenlerle oluşabilir. Bu sebeplerden biri temel borç ilişkisinin geçersiz olmasıdır. Bir diğer neden temel alacağın sona ermesi olurken temel borç ilişkisindeki edim hiç ifa edilmezse de durum ortaya çıkabilir.

Ayrıca temel borç ilişkisinin meydana getirilmesi sırasında irade bozukluğu hali varsa ya da temel ilişkinin meydana gelmesinde aşırı yararlanmanın varlığı söz konusu ise çekte bedelsizlik ve menfi tespit davası söz konusu olabilir. Çek hatır için verildiğinde de dava açmak gerekli olabilmektedir.

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı tamamen varsayımsal bir dağılımı içerir. Bu nedenle, bilirkişilerce çok çeşitli şekilde destek pay oranı dağılımları yapılmaktadır. Tüm dağılımlar, desteğin iyi bir eş, iyi bir ebeveyn, iyi bir evlat olarak farz edilip, gelirinin bir kısmını hak sahiplerine ayırdığı varsayımı üzerine kurulur.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri icra talepli istinaf yeni yasal düzenleme kapsamında artık yapılmamaktadır. Çünkü bu kararlar yeni düzenlemeyle icra hukuk mahkemeleri tarafından verilmektedir. Bu nedenle artık istinaf dilekçesinde tehiri icra talebinin unutulması konusunu sorun oluşturmamaktadır.

Tehiri icra nedir, tehiri icra kararı nasıl alınır, sorularının yanıtı yazımızda… Ayrıca dilekçe örneği yazımızın sonunda yer almaktadır.

Zamanaşımı
İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı Süreleri

İşçiler, iş sözleşmeleriyle üstlenmiş oldukları iş görme borcunu yerine getirmeleri karşılığında kanunen birtakım alacaklara hak kazanmaktadırlar. Bu alacaklara genel olarak işçilik alacakları denilmekle birlikte içerisinde çeşitli alacak kalemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ücret alacağıfazla çalışma alacağıyıllık izin ücretikıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır. Söz konusu alacak kalemlerinin işçi tarafından talep edilebilmesinde zamanaşımı süreleri hususu önem arz etmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Güveni kötüye kullanma suçu, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Güveni kötüye kullanma suçu, halk arasında emniyeti suiistimal suçu olarak da adlandırılmaktadır.

Asıl İşveren – Alt İşveren – İş Kazası – Sorumluluk – Yargıtay Kararı

Ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşılıp iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunanlar arasındaki kusur dağılımının ilerde kendi aralarında açılabilecek rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkündür.

İş kazalının emekli olduktan sonra çalışıyor olması

Kaza Tarihine En Yakın Kazanç Miktarının Belirlenmesi Gerektiği/Resmi Belgelerle Gelirin İspat Edilememesi Halinde Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesabının Yapılması Gerektiği, Yaşı İtibariyle Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Etse Bile Desteğin Belirli Bir Dönemden Sonra Aktif Çalışmasının Son Bulacağı ve Pasif Devreye Geçeceğinin Belirtildiği

İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat TRH2010 ve PMF 1931 Yaşam Tablosu Kullanımı

Gerçek zarar hesabının özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesaplama olması nedeniyle gerçeğe en yakın verilerin kullanılması gerekliliği karşısında bakiye ömür süresinin belirlenmesinde ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 yaşam tablosunun esas alınması yerindedir.

2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yüksek enflasyon nedeniyle her yıl yıl başında yayınlanana Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2022 yılında yıl başında yayınlandıktan sonra Eylül ayında yeniden ve enflasyona bağlı güncellenerek yayınlanmıştır.

Macos için hazırlanmış uygulamaları kurmak için izinleri yönetmek

Apple en son yazılım güncellemelerinde Mac'leri kötü amaçlı yazılımlardan daha iyi korumak için macOS'una daha sıkı güvenlik önlemleri ekledi. Bu makalede Mac'inizdeki uygulamalara nasıl izin vereceğinizi ve kendinizi kötü amaçlı yazılımlardan nasıl koruyacağınızı göstereceğiz.

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Nedir? (TCK 234)

Türk Ceza Kanunu’nun Sekizinci Bölümünde, Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen bu suç TCK m. 234’de “Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını  bitirmemiş  bir  çocuğu  veli,  vasi  veya  bakım  ve  gözetimi  altında  bulunan  kimsenin  yanından  cebir  veya  tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması şeklinde düzenlenmiştir.

AGİ hesap tablosu

Bilirkişi arkadaşlar için geliştirilmiş, tüm yıllara ait asgari geçim indirimini otomatik hesaplayan excel tablosu kullanıma sunuldu.

MacOs Java sürümünü nasıl kaldırabilirim?

MacOs'ta java sürümünü terminal kullanarak kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

İmar Kirliğine Neden Olma Suçu Nedir ve Cezası Ne Kadardır? (TCK 184)

İmar kirliliğine neden olma suçu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı yapılması veya hukuka aykırı yapılan yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla oluşur.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinmektedir. Bir suçtan ceza alan ve cezası kesinleşmiş olan kişilerin cezaları adli sicile kaydolur ve ceza ile gerekilen tüm yükümlülükler yerine getirildiğinde alınmış cezalar adli sicil kaydından silinmelidir. Çünkü bu kayıtların silinmemesi durumunda kamuda ya da özel sektörde işe girilirken sorun yaratmaktadır. Fakat adli sicil kaydının ve arşiv kayıtlarının silinmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiğinde kayıtlar silinebilmektedir. 

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

udur. Ceza ve suç kanunlarla belirlenen karşılığı olduğu zaman ancak işlevsellik kazanır. Ceza hukuku ceza özel ve ceza genel olarak iki bölümde incelenebilir.

Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Gelir Vergisi 23. maddesinin 8. fıkrası gereğince, İş Hukuku İşçilik Alacakları yönünden emsal alınmak üzere Bilirkişi Raporlarının yeknesaklığı açısından Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları tarafımızca hazırlanıp paylaşılmıştır.

 

Tüm yıllara ait AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Oranları Tablosu

Asgari geçim indiriminin yürürlükte olduğu dönemler için Tüm yıllara ait AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Oranları Tablosu listelenmiştir.


Dul Kadının Yeniden Evlenme Olasılığı AYİM Tablosu

AYİM tarafından ülkemiz koşullarına göre dul kalan kadınlar yönünden düzenlenen yukarıdaki tablo YHGK tarafından da kabul edilmekte ve aktüeryal bilirkişi hesaplamalarında kullanılmaktadır.

Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (2022 Yılı ilk 6 ay)

2022 yılının 01.01.2022-30.06.2022 dönemi arasındaki asgari ücret miktarı ve işverene maliyeti

macOS Gizli Dosyaları Göstermek

macOS işletim sistemi, varsayılan olarak, gizli dosyaları göstermeyecek şekilde ayarlıdır. Oysa sistem dosyası düzenlerken veya uygulamalar tarafından oluşturulan bir dosya içeriğine ulaşmak istediğimizde gizli dosyaları görmemiz gerekebilir. Bu durumda macOS gizli dosyaları göstermek gerekir.