2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

(1) SAYILI TARİFE

 

Yargı Harçları

 

A) Mahkeme harçları:

 

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:14/4/2011)Hukuk, ceza

ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine

bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

 

I- Başvurma harcı:

 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati

tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

 

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

12,80

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

27,70

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)Bölge Adliye

Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinde

42,60

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli

mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

 

4.(6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)Anayasa

Mahkemesinde

226,90

II- Celse Harcı:

 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 

1.Sulh mahkemeleri:

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (15,80 TL'den aşağı olmamak

üzere)

(Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan davalarda

15,80

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde(27,70 TL'den az olmamak üzere)

(Binde 2,27)

III- Karar ve ilam harcı:

 

1.Nispi harç:

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm

altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

(Binde 68,31)

(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:19/2/2014)Tahkim

yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır.(3239 sayılı

Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986)Cumhurbaşkanı, dava

çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar

indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler

(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)

(Binde 11,38)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

(Binde 4,55)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

(Binde 11,38)

e)(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)Yukarıdaki

nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare

Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen

uygulanır.

 

f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)Konusu belli bir

değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin

birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut

İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili

olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer

üzerinden

(Binde 68,31)

Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı

nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 

Nispi harçlar (27,70 TL)'den aşağı olamaz.

 

2. Maktu harç:

 

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas

hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan

kararlarında

27,70

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)(a) fıkrasında

yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

57,60

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)Bölge Adliye

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

45,60

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

45,60

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen

şekli. Yürürlük:14/4/2011)

 

a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında

136,00

b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile

iptal edilmiştir. )

 

c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında

136,00

d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine(6545

sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014)yapılacak istinaf yolu başvurularında

75,50

e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

75,50

f)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile

iptal edilmiştir. )

 

g)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile

iptal edilmiştir. )

 

h)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile

iptal edilmiştir. )

 

V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)

195,40

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek

için)

 

B) İcra ve iflas harçları:

 

I. İcra harçları:

 

1.İcraya başvurma harcı

27,70

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı

27,70

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

 

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan

(Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

(Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

(Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet

gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan

(Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü

fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde

(Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde;

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

(Yüzde 2,27)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 4,55)

h)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007)2499 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut

finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin

edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

 

4.İdare harçları:

 

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

19,20

II. İflas harçları:

 

1.Maktu harç:

 

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

45,60

2.Konunun değeri üzerinden harç:

 

a)İflasta paylaşılan para üzerinden

(Yüzde 4,55)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden

(Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)

64,90

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

 

C) Ticaret sicili harçları:

 

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

206,00

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

590,70

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

1.331,10

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

102,10

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

146,30

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

323,90

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

 

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

102,10

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

146,30

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

323,90

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

39,80

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

57,60

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

102,10

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya

memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü

Madde:11/1)

10,20

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

34,00

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

 

I. Suret harçları:

 

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,70

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli

fotokopiler dahil)

1,70

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

4,10

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

4,10

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak

suretlerden de aynı harçlar alınır.

 

II. Muhafaza harçları:

 

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan

değer üzerinden:

 

a)Bir yıla kadar

(Binde 11,38)

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için

(Binde 5,69)

III. Defter tutma harçları:

 

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde(15,80 TL)'den az olmamak üzere deftere

kaydolunan değer üzerinden

(Binde 4,55)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

 

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden

(Binde 4,55)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise

42,60

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden

42,60

IV. Miras işlerine ait harçlar:

 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden

değerler üzerinden

(Binde 4,55)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

 

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

 

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet

senetleri:

 

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler

(Binde 1,13)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler

57,60

   

2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle, bu Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup; bu değişikliğin aynı KHK'nin 217 nci maddesiyle 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Yorumlar