Kategoriler

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, temsil olunan kişinin avukat hizmetine, eş ifade ile hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu alandır.

Ceza hukuku gözaltı, yakalama, tutuklama, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme ilamı ile insanların hürriyetine müdahale edilen temel alandır. Suç şüphesi olması halinde savcılık makamı tarafından soruşturma, savcılık tarafından iddianame düzenlendikten ve mahkemece iddianame kabul edildikten sonra mahkeme tarafından yargılama devam ettirilir. Bu süreçlerin muhatabı olanlar profesyonel hukuki destek almadıkları takdirde ciddi mağduriyetler ve hak kayıpları yaşayabilirler. 

İş ve Tazminat Hukuku

İş ve Tazminat hukuku, işçilik alacakları ile tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapılması ile trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok alandaki çalışmalar iş ve tazminat hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Medeni Usul Hukuku

Medeni usül hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli yargının konusu davadır. Çekişmesiz yargı ise genel anlamda taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan, kişinin daha çok malvarlığı ve şahısvarlığına etki eden işleri konu edinen bir yargılama türüdür.

Teknoloji ve Hukuk

Avukatlık mesleği yanı sıra, hakim ve savcıların da gelişen teknolojik sistemlere adapte olması bir zorunluluk olmaktadır. Bu nedenle, gelişen sistem ve teknik ayrınların avukatlar ve diğer meslektaşlar üzerinde olumsuz etki oluşturmaması, karşılaşılan hukuki yazılım sorunlarına stabil, basit ve kolay ulaşılabilir çözümler sunabilmek adına bir ortak platformun kurulması zaruri bir hal almıştır

Güncel

Hukuki ve günlük hayattaki güncel konuların işlendiği, günlük hayatımızı birinci derecede etkileyen olay ve olgular üzerinden değerlendirmelerin yer aldığı ve bilgi paylaşımın yapıldığı platform.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatta şirketler ve gerçek kişi tacirler ticari faaliyetlerini yürütürken pek çok uyuşmazlıkla karşılaşabilmektedirler. Bu problemler basit alacak davalarından haksız rekabete, kıymetli evrak hukukundan sigorta hukukuna kadar geniş bir skalada kendisini göstermektedir. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde tacirler çoğu zaman problemlerini öncelikle kendileri (mali müşavirleri vs.) çözmeye gayret göstermekte, başarısız olduklarında ise son çare olarak bir avukattan yardım istemektedirler. Ancak bu durumda çoğu zaman kanuni süreler geçirilmiş olmakta ya da hızlı bir şekilde bitirilmesi gereken işlemlerin yapılamaması nedeniyle tacirler hak kaybına uğrayabilmektedirler. Bu nedenle yoğun ticari faaliyet yürüten şahıs ve şirketlerin, problem henüz ortaya çıkmadan önleyici tedbir olarak uzman bir avukattan yardım almaları ticari gelecekleri açısından önem arz etmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecini kapsamaktadır.

İcra ve iflas takibinin başlatılması, takip neticesinde tahsilatın yapılması için işlemlerin gerçekleştirilmesi, itirazın iptali davaları, menfi tespit davalarının takibi, iflas verilmesi, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konuları İcra ve İflas Hukuku dahilindedir.