Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur? Güvence hesabı nedir sorusu, trafik kazaları sonucunda zarar gören kişilerin, zararını tazmin etme amacıyla gündeme gelmektedir. Bazı durumlarda kişiler, trafik kazası sebebiyle uğradığı bedensel zararın tazminini sigorta teminatı aracılığıyla elde edemez.

Böyle durumlarda zarar gören sadece zararı meydana getiren kişi ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde bu tip olaylar genellikle kazaya sebebiyet veren aracın bulunamaması ya da söz konusu aracın sigortalı olmaması gibi durumlarda söz konusu olmaktadır. Güvence hesabı tam da bu noktada devreye girmektedir. Zarar görenlerin teminat altına alınması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ‘’Güvence Hesabı’’ kurumunu oluşturmuştur.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar:

Güvence hesabı, sosyal devlet ilkesinin bir yansıması olarak görülebilir. Kişilerin uğradığı zararların tazmini en doğru ve en kapsayıcı şekilde yapılmalıdır. Bu sebeple Güvence Hesabının kapsamı günden güne genişlemiştir. Güvence hesabı kapsamındaki sigortalar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik)

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Taşıma)

 3. Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (Zorunlu Koltuk)

 4. Yeşil Kart Sigortasına İlişkin Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ödemeleri

 5. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 6. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 7. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerinin ve yarış organizatörlerinin yaptıracağı sigortalar

Güvence hesabına nasıl başvuru yapılır sorusundan önce, durumun güvence hesabı kapsamında olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Güvence Hesabına Kimler Başvurabilir?

Güvence Hesabına dair her türlü durum, Güvence Hesabı Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre Güvence Hesabına başvurabilecek durumlar arasında şunlar bulunur:

 1. Sigortalının tespit edilememesi (Kazaya neden olan aracın tespit edilememesi)

 2. Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmaksızın trafiğe çıkan araçların kazaya sebebiyet vermesi

 3. Sigorta süresi içinde Bakanlık tarafından değiştirilen zorunlu sorumluluk sigorta limitlerinde, sigortalının ek poliçe düzenlememiş olması halinde neden olduğu trafik kazaları

 4. Zorunlu sorumluluk sigortacısının malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi veya iflası

 5. Çalınmış veya Gasp Edilmiş Bir Aracın Karıştığı Kazada, KTK Uyarınca İşletenin Sorumlu Tutulamaması:

Güvence hesabı başvuru evrakları düzenlenirken, öncelikle bu şartların taşınıp taşınmadığına dikkat etmek gerekir.

Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır?

Güvence hesabına başvuru yaparken ölüm, yaralanma gibi durumlarda belgeler değişiklik göstermektedir. Güvence hesabına başvuru için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kaza tespit tutanağı

 2. Mahkemeye intikal ettiyse mahkeme tutanağı

 3. Ölüm raporu

 4. Ölenin mesleğini, gelir durumunu gösteren belge

 5. SGK gelirine bağlılık varsa bu durumun tespitini gösteren belge

 6. Aile nüfus kaydı ve veraset ilamı

 7. Kaza ve illiyeti gösteren diğer belgeler

Tüm bu belgeler, kazanın ölüm ile sonuçlanmasında gereken belgelerdir. Sakatlanma ile sonuçlandığında da aynı belgeler talep edilir anca ölüm yerine sakatlık tespiti belgeleri gerekmektedir. Bedensel zararlar dışındaki zararlar ise Sigortacılık Kanunu madde 14 çerçevesinde düzenlenmiştir.

Belgelerle birlikte, söz konusu sigortanın zamanaşımı süresi içinde başvuru yapmak gerekmektedir.

Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda yer alan zorunlu sigortalar ile  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak yasadaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur (5684 S. K. m. 14).Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

GÜVENCE HESABA ZORUNLU SİGORTALARA İLİŞKİN

Hesaba zorunlu sigortalara ilişkin olarak;

a) Sigortalının veya sigortayı yaptırmakla sorumlu olanın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

c) Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için,

ç) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,

d) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için başvurulabilir (Güvence Hesabı Yönetmeliği m. 9).

GÜVENCE HESAPTAN YAPILAN ÖDEMELER

Hesap tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ödenir (Güvence Hesabı Yönetmeliği m. 14).  Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

a) Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,

b) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

c) Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

ç) Yükümlü sigorta şirketine,

d) Büroya, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücû edilir.

GÜVENCE HESABINA NASIL BAŞVURULUR BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

ÖLÜM HALİNDE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,

2. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
3. Ölüm Raporu,
4. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
6. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
7. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

SAKATLANMA HALİNDE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
3. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
4. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
5. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

BEDENSEL ZARARLAR DIŞINDAKİ MADDİ ZARARLARIN BAŞVURU İÇİN BELGELER

1. Poliçe sureti,
2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
3. Eksper Raporu,
4. Varsa mahkeme kararı sureti,
5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Yorumlar