Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu: Hukuki İnceleme

1. Kasten Öldürme Suçu Tanımı ve Unsurları

Kasten öldürme suçu, bir bireyin yaşamına kasıtlı bir şekilde son verilmesini ifade eder. Bu hukuki ihlal, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde temel haliyle belirtilmiş olup, hukuki değer olarak bireylerin yaşam haklarını korur. Kasten öldürme için failin bilerek ve isteyerek bir kişinin hayatına son vermesi gereklidir.

2. Kasten Öldürme Suçu İşleyiş Biçimi: Nasıl Gerçekleşir?

Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu'nda serbest hareketli bir suç olarak nitelendirildiği için hem icrai hem de ihmali bir hareketle işlenebilir. İcrai hareketin şekliyle ilgili herhangi bir sınırlama olmadığından, herhangi bir icrai eylemle insan hayatına kasıtlı son verilmesi durumunda fail, kasten adam öldürme suçu ile cezalandırılır. Ayrıca, ihmali bir davranışla da insan öldürmek mümkündür ve bu durumda fail yine kasten adam öldürme suçu ile sorumlu tutulur.

3. Kasten Öldürme Suçunun Kapsamı: Kimlere Karşı İşlenebilir?

Kasten öldürme suçu, herhangi bir sağ doğmuş bireyin yaşamına karşı işlenebilen bir suçtur. Ana rahmindeki cenin hukuken insan olarak kabul edilmemektedir. Doğmuş bir bebeğin yaşamına kasıtlı son verilmesi durumunda fail, kasten adam öldürme suçu ile yargılanır.

4. Silah Kullanılarak İşlenen Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Silah terimi, Türk Ceza Kanunu'nda geniş bir tanıma sahiptir. Silahla kasten adam öldürmenin cezası, suçun basit şeklinin karşılığı olan müebbet hapis cezasını içerir. Silahın türüne bakılmaksızın, silahla veya silahsız bir şekilde adam öldürmenin temel cezası aynıdır. Silahla adam öldürme suçu, suçun basit şekli içinde değerlendirilir.

İhmali Davranışla İşlenen Kasten Öldürme Suçu: Hukuki Analiz

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumu, Türk Ceza Kanunu'nun 83. maddesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, suçun işlenmesi, icrai bir suçun ihmali bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Fail, kasıtlı adam öldürme suçunun cezasına çarptırılmaktadır, çünkü ihmali hareket, icrai bir harekete eşdeğerde kabul edilmektedir. İhmali davranışla ölüme neden olan failin kasten adam öldürme suçundan cezalandırılabilmesi için aşağıdaki koşullardan herhangi biri yeterlidir:

 1. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğe Aykırılık: Failin, sözleşmesinden kaynaklanan bir yükümlülüğü olmasına rağmen bu yükümlülüğü ihmal etmesi durumudur. Örneğin, bir doktorun ameliyat sırasında kanamayı durdurmaması.

 2. Yasal Yükümlülüğe Aykırılık: Failin, yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı davranması durumudur. Örneğin, anne tarafından evde bırakılan bir bebek açlıktan ölürse, bu durumda yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğün ihmali söz konusudur.

 3. Önceki Tehlikeli Duruma İhmali Davranış: Failin, önceki hareketiyle başkalarının hayatını tehlikeye sokmasına rağmen daha sonra ihmalde bulunması durumudur. Örneğin, trafik kazasında yaralanan bir kişiye çarpan kişi olay yerinden kaçarsa ve bu kaçış nedeniyle yaralı kişi ölürse, bu durumda kasten adam öldürme suçu işlenmiş olur.

Fail, ihmal suretiyle adam öldürme suçundan cezalandırılabilmesi için ölümü engelleme imkanına sahip olmalıdır. Eğer fail, ölümü engelleme imkanına sahip olmasına rağmen bu imkanı kullanmazsa, cezalandırılır.

İhmal suretiyle işlenen kasten adam öldürmenin cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20-25 yıl arasında hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine 15-20 yıl arasında hapis cezası, diğer durumlarda ise 10-15 yıl arasında hapis cezasını içerebilir. Ancak, mahkeme bu ceza indirimlerini değerlendirirken olayın özel şartlarını göz önünde bulundurabilir. Örneğin, bebek ölümüne neden olan annenin müebbet hapis cezası almasında herhangi bir indirim uygulanmamıştır.

Tasarlayarak (Taammüden) Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası: Hukuki Analiz

1. Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme Suçu ve Tanımı

Tasarlayarak (taammüden) kasten adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-a maddesinde düzenlenmiştir ve suçun nitelikli hallerinden biridir. Tasarlama, Yargıtay kararlarına göre, failin suç işleme kararı aldıktan sonra geçen bir zaman dilimine rağmen soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde fiili gerçekleştirmesi anlamına gelir.

2. Tasarlama Kavramının Tanımı ve Uygulanabilirlik Koşulları

Tasarlama, ani kast türünden farklı olarak düşünce kastına girmekte olup, suçu işlemeye karar veren failin bu kararından vazgeçmeyip soğukkanlı ve planlı bir şekilde fiili işlemesi durumunu ifade eder. Bu durumun gerçekleşebilmesi için:

 • Failin bir kişinin yaşam hakkına veya vücut bütünlüğüne karşı eylemde bulunmaya karar vermesi,

 • Failin bu kararından vazgeçmeyip, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesi ve ruhsal sakinlik ulaşması,

 • Failin planladığı fiili belirlenmiş bir kurgu dâhilinde icra etmesi gerekmektedir.

3. Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçunun Cezası

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu, failin suçu önceden planlamış olması ve kasıtlı olarak bir kişiyi öldürmeye karar vermiş olması nedeniyle ağır bir ceza öngörülmektedir.

4. Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik İddiası

Tasarlayarak işlenen kasten adam öldürme suçu ile haksız tahrik savunması arasındaki ilişki öğretide ve uygulamada tartışmalıdır. Ancak Yargıtay'ın belirttiği durumda, failin haksız tahrik nedeniyle maruz kaldığı hiddet veya şiddetli elemin, suç işlemeye karar vermesi ve plan yapması sürecinde etkisi altında olması durumunda, tasarlayarak öldürme suçlarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.

Bu çerçevede, tasarlayarak kasten adam öldürme suçunda, failin eylemi planlama sürecinde haksız tahrik altında olması durumunda hükümler uygulanabilir.

Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçu ve Cezası: Hukuki İnceleme

1. Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçu Tanımı

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, insan ölümünden zevk alınması ve mağdurun acı çekmesinden failin keyif alarak, vahşi bir kötülük içinde suçu işlemesi anlamına gelir. Eziyet çektirme ise, mağdurun acı ve ızdırap duymasıyla hayatına son verilmesini içerir.

2. Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçunun Cezası

Bu nitelikli halin cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Suçun vahşiliği, toplumun vicdanını zedeleyen bir kötülük olarak kabul edildiği için ağır bir ceza öngörülmüştür.

3. Canavarca His Tanımı ve Örnek Durumlar

Canavarca his, bir insanın yaşamını sona erdirirken failin duyduğu zevki ifade eder. Bu, acı çektirerek öldürme veya öldürmenin kendisi için haz duyma anlamına gelir. Canavarca hisle öldürme, ahlaki ve insani normlara aykırı bir sadist duygu ve düşüncenin eyleme egemen olması durumunu ifade eder. Öğretide, bu suç şu şekillerde tanımlanmıştır:

 • “Bir insan yaşamının ortadan kaldırılmasından duyulan zevki tatmin etmek için öldürme”

 • “Kana susamışlık ve olağan dışı vahşi ve insafsız bir zihniyetin hâkimiyeti altında öldürme”

 • “Öldürmekten haz duymak, acı vererek öldürmekten zevk alma için öldürme”

 • “Acıma duygusu olmaksızın öldürme”

 • “İnsanın hayvanlığını, vahşiyane hissini ve kan dökme istidadını gösterir şekilde öldürme”

 • “Acıma, merhamet duygusu olmaksızın, mağduru fiziksel veya ruhsal acı yaşatarak, vahşice bir yöntemle öldürme”

4. Hukuki Değerlendirme ve Yargıtay Kararı

Hukuk sistemimizde, canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçu, suçun işlenme şekli ve faile duyulan nefret nedeniyle ağır bir ceza ile cezalandırılmaktadır. Yargıtay kararlarına göre, failin kasten öldürme eylemi ile onu bu eyleme iten neden arasındaki ölçüsüzlük, eylemin canavarca işlendiğini ortaya koyan nesnel bir ölçüttür. Öldürmeye dair sadist bir düşünceye dayanan eylemler, canavarca hisle işlenen öldürme suçunu oluşturur.

Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası: Hukuki Analiz

1. Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçu Tanımı

Kan gütme saikiyle adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-j maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, önceden işlenmiş bir adam öldürme suçuna karşı duyulan öç alma duygusu ve bir görev bilinciyle, adeta bir görevi yerine getirme isteğiyle işlenen bir suç türüdür.

2. Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçunun Koşulları

Suçun kan gütme saikiyle işlenmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir:

a- Olaya neden olan önceki olay, ölümle sonuçlanmış olmalıdır. b- Fail, önceki suçun failini veya onun mensubu bulunduğu grup ya da aileden birisini, öç alma duygusuyla ve bir görev bilinciyle öldürmelidir. c- İlk öldürülenle ikinci suçun faili arasında kan hısımlığı şart olmayıp, suçun münhasıran kan gütme saikiyle işlenmesi yeterlidir. d- İlk öldürme olayıyla ikinci olay arasında çok kısa olmayan bir süre geçmelidir. Bu süre içinde fail, ilk öldürme olayından duyduğu her türlü acı, kızgınlık ve öfkeden arınarak geleneklerin etkisiyle bir görevi yerine getirme istek ve bilinciyle harekete etmelidir.

3. Yargıtay Kararı ve İnceleme

Ceza Genel Kurulu'nun 12.11.1973 tarihli kararına göre, kan gütme saikiyle hareket edildiğinin kabul edilebilmesi için, ilk öldürme olayıyla ikinci olay arasında geçen sürenin çok kısa olmayan bir süre olmasına rağmen, ikinci öldürme fiilinin mağdurunun ilk öldürme fiilinin faili değil de onun bir yakını olması durumunda, kan gütme saikiyle hareket edildiği kabul edilmiştir.

Failin eyleminin bir başka sebebe bağlanamadığı, münhasıran kan gütme saiki ve görev bilinciyle kasten öldürme suçunu işlediği durumlarda, kan gütme saikiyle öldürme suçu gündeme gelecektir.

4. Kan Gütme Saikiyle Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Kan gütme saikiyle kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu ceza, suçun vahşiliği, öç alma duygusu ve bir görev bilinciyle işlenmiş olması nedeniyle ağır bir yaptırımı öngörmektedir.


"Namus Nedeniyle" ve Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu ve Cezası: Hukuki Analiz

1. Namus Nedeniyle ve Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu Tanımı

Bu nitelikli haller TCK'nın 82/1-k maddesinde düzenlenmiştir. Namus nedeniyle ve töre saikiyle insan öldürme suçu, mağdurun töreye aykırı hareket ettiği düşüncesiyle işlenen bir suç türüdür. Töre saikiyle işlenen bu suç, geniş bir toplumsal etki altında, bireysel bir karar yerine aile, aşiret veya köy gibi geniş bir çevrenin etkisiyle işlenmektedir.

2. Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Koşulları

Bu suçun işlenmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir:

 • Mağdurun töreye aykırı hareket ettiği düşüncesiyle hareket edilmesi.

 • Töre saikiyle işlenen suçta, bireysel bir karar yerine geniş bir çevrenin etkisi söz konusudur.

 • TCK md. 29'da düzenlenen haksız tahrik hükümleri uygulanmaz.

3. Namus Cinayeti ve Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçları Arasındaki Farklar ve Yargıtay Kararı

Yargısal uygulamada "namus cinayeti" olarak adlandırılan cinayetlerin, töre saikiyle işlenmiş cinayet olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır. Örneğin, bir eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle diğer eş tarafından öldürülmesi durumunda, bu olay "namus cinayeti" olarak değerlendirilir ve fail haksız tahrik indiriminden yararlanabilir. Ancak, namus saikiyle işlenen fiile töre saikiyle adam öldürme suçunun cezası verilebilir.

4. Töre ve Namus Kavramları Arasındaki Farklar

 • Namus: Toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet, doğruluk, dürüstlük gibi değerleri içeren bir kavramdır.

 • Töre: Geleneksel anlayışlara uymama sebebiyle genellikle genç kız veya kadınların ailesinin kararıyla yine aileden biri tarafından öldürülmesini ifade eder.

Bu tanımlamalardan, töre ve namusun birbirine kısmen benzer ve yakın olmakla birlikte farklı kavramlar olduğu anlaşılmaktadır.

5. Töre Saikiyle Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Töre saikiyle kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu ceza, suçun geniş bir toplumsal çevrenin etkisi altında işlenmesi ve çağdışı bir yaklaşıma dayanmasından kaynaklanan ağırlığı yansıtmaktadır.

Kamu Görevlisinin Kasten Öldürülmesi Suçu ve Cezası: Hukuki Analiz

1. Kamu Görevlisi Kavramı ve Suçun Nitelikli Hali

 • Kamu görevlisi kavramı TCK md. 6-c'ye dayanır ve atanmış, seçilmiş, geçici veya sürekli tüm kamu görevlilerini kapsar.

 • Suçun nitelikli hali, kamu görevlisinin görevinden dolayı kasten öldürülmesini gerektirir. Görevle ilgisi olmayan bir nedenle işlenen suçta bu hüküm uygulanmaz.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

2. Kasten Adam Öldürme Suçunun Kadına Karşı İşlenmesi ve Cezası (TCK 82/1-f)

 • Kadına karşı işlenen kasten adam öldürme suçu nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

 • Kadının özellikleri, hamilelik durumu veya akrabalık ilişkisi cezayı etkilemez.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

3. Çocuğa veya Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenen Suç ve Cezası (TCK 82/1-e)

 • Çocuklar ve savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen suç nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

4. Üstsoy veya Altsoydan Birine veya Eş, Boşandığı Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Suç ve Cezası (TCK 82/1-d)

 • Akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi suçun nitelikli halidir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

5. Suçu Gizlemek Amacıyla İşlenen Suç ve Cezası

 • Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla işlenen kasten adam öldürme suçu nitelikli hali olarak kabul edilir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

6. Duyulan İnfialle İlgili Suç ve Cezası (TCK 82/1-i)

 • İşlenemeyen bir suç nedeniyle duyulan infialle kasten adam öldürme suçu nitelikli hal olarak kabul edilir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

7. Olağanüstü Yöntemlerle İşlenen Suç ve Cezası (TCK 82/1-c)

 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama veya nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten adam öldürme suçu nitelikli hal olarak kabul edilir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

8. Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi ve Cezası (TCK 88)

 • Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumunda ceza indirimi uygulanabilir.

 • Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20-25 yıl arası, müebbet hapis cezası yerine 15-20 yıl arası, diğer durumlarda 10-15 yıl arası hapis cezasıdır.

9. Haksız Tahrik ve Meşru Müdafaa

 • Haksız tahrik durumunda ceza indirimi uygulanabilir. Haksız tahrik durumunda ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18-24 yıl arası, müebbet hapis cezası yerine 12-18 yıl arası hapis cezasıdır.

 • Meşru müdafaa durumunda fail cezalandırılmaz.

Bu hükümler, suçun ayrıntılarına bağlı olarak mahkeme tarafından değerlendirilmelidir. Hukuki süreç boyunca bir avukatın rehberliği önemlidir.

Dava Zamanaşımı ve Kasten Adam Öldürme Suçu

Dava zamanaşımı, bir suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtiğinde dava açılmamış veya açılmış olan dava belirli bir süre içinde sonuçlandırılmamışsa ortaya çıkan bir hukuki kavramdır. Bu durum, devletin cezalandırma yetkisinin sınırları içinde kalmasını ve ceza davasının düşmesini ifade eder.

Kasten adam öldürme suçu da dava zamanaşımı süreçlerine tabi olan suçlardan biridir. Temel şekli için belirlenen dava zamanaşımı süresi genellikle 25 yıldır. Yani, suçun işlendiği tarihten itibaren 25 yıl içinde dava açılmazsa veya açılan dava belirli bir süre içinde sonuçlanmazsa, devlet ceza davasını sürdüremez ve dava zamanaşımına uğrar.

Dava zamanaşımı süreleri, adaletin zamanında sağlanmasını ve hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bu süreler, suçun ciddiyeti ve toplumsal etkisi göz önüne alınarak belirlenir. Ancak, özel durumlar veya hukuki değişiklikler, zamanaşımı sürelerini etkileyebilir.

Bu nedenle, kasten adam öldürme gibi ciddi suçlarla ilgili dava zamanaşımı süreçlerini bilmek ve izlemek önemlidir. Hukuki bir konuda doğru bilgi almak ve spesifik durumları değerlendirmek için bir hukuk profesyoneliyle çalışmak, adaletin sağlanması açısından kritiktir.

Benzer Yazılar

Yorumlar