Yargıtay Kararları

UYAP üzerinden sehven yetkisiz mahkemeye dava açılması

Dosyanın hataen tevzii edildiği görülmekle, mahkemece işin esası incelenmeksizin dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekir.

İstirahatli olunan süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Kıdem tazminatının hesabında tam yıl kavramının göz önüne alınması gerekir. İşçinin tam yıldan fazla istirahatli olduğu görülmektedir. Bu nedenle makul süreyi aşan istirahat süreleri kıdem süresinden sayılmaz.

Reddedilen Kısmın Temyiz Sınırı Altında Kalması Halinde Temyiz Hakkı

Davada reddedilen kısmın temyiz sınırı altında kalması halinde davalı HMK 348/1 maddesi uyarınca ancak davacının temyizi halinde katılma yolu ile temyiz hakkına sahiptir.

Yol ve tedavi masrafları

Mahkemece, Şoförler Odası gibi meslek kuruluşlarından sarfedilecek ulaşım gideri konusunda gerekli araştırmalar da yapıldıktan sonra doktor bilirkişiden dava konusu kaza nedeniyle meydana gelen yaralanmanın niteliği ve yapılan tedaviler göz önüne alınarak, bu tür yaralanmalarda yapılacak olan belgelendirilmeyen tedavi giderleri hakkında denetime elverişli, ayrıntılı, gerekçeli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.