Beraat Vekalet Ücreti Nasıl Alınır?

Beraat Vekalet Ücreti Nasıl Alınır?

1) Başsavcılıktan Talep Etmek

Hak kazandığınız beraat vekalet ücretini bir talep dilekçesi hazırlayarak beraat kararının verildiği yerde bulunan Başsavcılığa sunabilirsiniz. Başsavcılığa direkt başvuru yapmak için gerekli evraklar şu şekildedir:

  1. Talep dilekçesi

  2. Gerekçeli mahkeme kararı

  3. Kesinleşme şerhi

İcra takibi açmak için idareye yani Başsavcılığa ön başvuru yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

2) Hazineye veya Başsavcılığa İcra Takibi Açmak

Beraat vekalet ücretini almak için icra takibi açmak bir diğer yöntemdir. İcra takibi Hazineye karşı açıldığı gibi Başsavcılığa karşı da açılabilir.

Hazine taraf gösterildiğinde tahsil süreci bürokratik işlemlerden kaynaklı daha uzun olabilmektedir. Bu nedenle, hızlı olan yöntem Başsavcılığa karşı icra takibini başlatmaktır. Adalet Bakanlığı da bu yönde görüş bildirmiş, beraat vekalet ücretlerinin kararı veren mahkemenin bulunduğu yerdeki Başsavcılıktan talep edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İcra takibini örnek olarak “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğüne” karşı başlatabilirsiniz. Başsavcılığın vergi numarasını öğrenmek için idari işler birimine ulaşabilirsiniz.

Ceza mahkemesinin kararı kesinleşmeden beraat vekalet ücreti icraya konulabilir.

Ancak uygulamada görevli memurların bu konuda kesinleşme şerhi istedikleri ve zorluk çıkardıkları da bilinen bir gerçektir.

Makbuz ne zaman kesilmeli?

İcra takibi başlattıktan önce veya hemen sonra makbuz kesme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı olanı, savcılık tarafından icra dairesinden kapak hesabı istenip ardından sizden makbuz istediğinde makbuz kesmektir. Bu durumda vergi kesintilerini yapılıp bakiye hesabınıza gönderilecektir.

Beraat vekalet ücreti alacağına faiz işler mi?

İcra takibinde kesinleşme tarihinden itibaren işletmek kaydıyla yıllık oranda yasal faiz isteyebilirsiniz.

Ne kadar sürede ödenir?

İlamın icrası yoluyla icra takibi yapıldığında ortalama olarak 6-7 ay içerisinde beraat vekalet ücreti icra dairesi kasasına ödeniyor.

Takip açarsam ek olarak icra vekalet ücreti de talep edebilir miyim?

Evet, beraat vekalet ücretini icra yoluyla tahsile giderseniz ek olarak icra vekalet ücretine de hak kazanıyorsunuz.

Beraat vekalet ücreti alacağım vergi borcuna mahsup edilir mi?

Beraat vekalet ücreti ödenirken herhangi bir mahsup yapılmamaktadır.

Beraat kararı ilçe mahkemesince verildiğinde hangi Başsavcılık taraf gösterilecektir?

İlçenin mülhakat adliyesi olması halinde bağlı bulunduğu Başsavcılıktan talep edilmelidir. Bu Başsavcılık her zaman ilçenin bağlı bulunduğu ilde olmayabilir. Bazı durumlarda yakındaki bir başka ilçedir. Kendi içerisinde Başsavcılık teşkilatı mevcut olan yerler açısından ise o Başsavcılık taraf gösterilmektedir.

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2022/13

Ankara, 07.02.2022

Konu: Adli ve İdari Yargı Birimlerince Hazine Aleyhine Hükmedilen Ödemeler Hakkında.

İlgi (a): Birliğimizin 28.06.2019 tarih 2019/44 sayılı duyurusu.

İlgi (b): Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 28.01.2022 günlü 156/387 sayılı yazı

İlgi (a) duyurumuza eklenen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 21.06.2019 günlü 1764 sayılı yazısında;

“1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin ’03.4 Görev Giderleri’ tertibine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmakta olup, mahkeme kararı ile Hazine’den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekalet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

2-) Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekalet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekalet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

3-) Sulh ceza hakimliklerinde değişik iş kapsamında görülen ve trafik denetlemelerinden kaynaklanan idari para cezalarına itirazdan doğan vekalet ücretlerinin, dava konusu olan idari para cezası tutanağını düzenleyen (Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği v.b.) birimin bütçe yönünden bağlı olduğu kurumca ödendiği,

4-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince ödenmesi gereken tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca ödendiği,

5-) Haksız tutuklama ve gözaltı kararları nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği,

6-) Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular sonucunda kamu idareleri aleyhine hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği” hususları bildirilmiş idi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan ilgi (b) yazı uyarınca adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere ilişkin halen yaşanan sorunların çözümü için;

1-) Adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere yönelik başvurular ile icra takip işlemlerinin duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısına uygun olarak yapılması gerektiği,

2-) Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine yönelik icra takip işlemlerinde ve serbest meslek makbuzu düzenlemelerinde beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığının vergi kimlik numarasının kullanılması gerektiği ve vergi kimlik numaralarının ilgili adliye ile irtibata geçilerek temin edilebileceği hususlarının dikkate alınması talep edilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.01.2022 tarih 156/387 sayılı yazısı (Tam metni aşağıdadır.)

ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

28.01.2022 

Sayı: E-99343242-841.02.09-156/387

Konu: İlama Bağlı Borç Ödemeleri 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.06.2019 tarihli ve 99343242-307/1764 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızda; kırtasiyeciliğin ve zaman kaybının önlenerek ödemelerin daha hızlı gerçekleştirilmesi için adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere ilişkin başvuruların hangi kamu idaresine yapılması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

Bahsi geçen yazımız ile;

1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmakta olup, mahkeme kararı ile Hazine’den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekalet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği, 

2-) Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekalet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekalet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği, 

3-) Sulh ceza hakimliklerinde değişik iş kapsamında görülen ve trafik denetlemelerinden kaynaklanan idari para cezalarına itirazdan doğan vekalet ücretlerinin, dava konusu olan idari para cezası tutanağını düzenleyen (Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği v.b.) birimin bütçe yönünden bağlı olduğu kurumca ödendiği, 

4-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince ödenmesi gereken tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca ödendiği, 

5-) Haksız tutuklama ve gözaltı kararları nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği, 

6-) Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular sonucunda kamu idareleri aleyhine hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği hususunda baro başkanlıklarının ve avukatların bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 

Ancak mevcut durumda avukatlar tarafından gerek ödeme talebini içerir başvuruların gerekse icra takip işlemlerinin yanlış kamu idarelerine yapılmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Özellikle beraat eden sanık vekalet ücreti ödemelerinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiğinin bildirilmesine rağmen; bu ödemelere yönelik başvurular yanlış kamu idarelerine yapılmakta veya icra takip işlemlerinde borçlu olarak beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı gösterilmesi gerekirken Başkanlığımız gösterilmekte ve Başkanlığımız aleyhine takip işlemi başlatılmaktadır. Bu nedenle bürokrasi ile kırtasiyecilik artmakta ve ödeme işlemlerinde gecikme yaşanmaktadır. Ayrıca bu yanlış uygulamaya bağlı olarak hem icra takibi başlatılırken hem de serbest meslek makbuzu düzenlenirken avukatlar tarafından Başkanlığımızın vergi kimlik numarası talep edilmektedir.

Bu itibarla;

1-) Adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere yönelik başvurular ile icra takip işlemlerinin yukarıdaki açıklamalara uygun yapılması,

2-) Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine yönelik icra takip işlemlerinde ve serbest meslek makbuzu düzenlemelerinde beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığının vergi kimlik numarasının kullanılması ve vergi kimlik numaralarının ilgili adliye ile irtibata geçilerek temin edilebileceğine dair baro başkanlıklarının ve avukatların bilgilendirilmesi hususunu,

Bilgilerinize rica ederim.

Yorumlar