Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması

TCK Madde 15

(1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürülen Kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve Kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

TCK Madde 15 Gerekçesi

Ceza miktarının soruşturma koşulunu oluşturduğu hâllerde, suçun ilgili olduğu kanun maddesindeki cezaya mı, yoksa iddia çerçevesinde kanunî ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler de göz önüne alın­mak suretiyle bulunacak olan cezaya mı itibar edileceği hususuna açıklık getirilmesinde uygulama bakımından yarar bulunduğu düşünülmüş ve bu gibi hâllerde, soruşturma aşamasında ileri sürülen kanunî ağırlaştırıcı ne­denlerin aşağı sınırı ile kanunî hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önüne alınmak suretiyle soruşturmaya esas oluşturacak cezanın hesaplanacağı be­lirtilmiştir.