Taşınmazı satış vaadi sözleşmesi ile iktisap eden kişi ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açamaz.

YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2000/5952
Karar Numarası: 2000/6173
Karar Tarihi: 03.07.2000

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava yeni iktisap ve konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi isteğine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, dava konusu yeri davacının 6.9.1999 tarihli satış vaadi sözleşmesiyle satın aldığını, ihtarla davalıya bildirdiğini, henüz vasıflandırma işleri tamamlanmadığından tapuya kayıt yapılamadığını bildirerek ihtiyacı nedeniyle tahliyesini istemiştir.

Davalı, henüz davacıya geçmediğinden 6570 sayılı yasaya göre tahliye istenemeyceğini, ihtiyacın da zorunlu olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece tahliye kararı verilmiş ise de davacı yeni malik sıfatıyla iktisaba dayanarak dava açtığına göre mülkiyetin intikali ile tapudaki iktisap tarihinden itibaren 6570 sayılı yasadaki sürelere göre dava açılması gerekir. Oysa davacı taşınmazı satış vaadi sözleşmesi ile iktisap ettiğini bildirmiş ise de henüz tapuda davacı adına bir intikal yapılmamıştır. Satış vaadi sözleşmesi mülkiyeti intikal ettiren bir işlem olmadığından davacıya 6570 sayılı yasaya dayanarak yeni malik sıfatı ile dava açma hakkını kazandırmaz. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 3.7.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.