Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/5502
Karar Numarası: 2015/6746
Karar Tarihi: 01.07.2015

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, konut ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi, henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Somut olayda; davacı halen kendi oturduğu konutun su tesisatının, mutfak dolapları ve banyonun yenileneceğinden bahisle, konut ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesini talep etmiş, sonrasında ihtiyaç nedenini değiştirerek çalıştırdığı eczanesini yakın yere taşıdığından bahisle ve eczane olarak işleteceği yeri taşınmaz satış vaadine istinaden satın aldığına ve burada eczacılık faaliyetine geçeceğini belirterek davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir. Eczane açılışı için uygunluk raporu alınmışsa da henüz işlemlerin tamamlanmadığı, davacının halen mevcut işyerinde eczacılık faaliyetine devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyaç iddiasının henüz doğmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.