Tasarrufun İptalinde Verilen İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve İcrasına Şikayette Görevli Mahkeme

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/28372
Karar Numarası: 2016/6132
Karar Tarihi: 03.03.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi ...'nun icra mahkemesine yaptığı başvuruda; ihtiyati haciz kararının ancak kararı veren ...Asliye Hukuk Mahkemesi yargı çevresinde uygulanabileceğini, ihtiyati haciz kararının münhasıran tatbiki mümkün olmayıp sadece borçlu hakkında yapılan... İcra Müdürlüğü'nün 2014/31709 Esas ve 2014/31710 Esas sayılı takip dosyalarından istenebileceğini, 10 gün içinde ihtiyati haczin infazının istenmediği için ihtiyati haciz kararının hükümsüz hale geldiğini, takip borçlusu olmayan tasarrufun iptali davasının davalısı 3. kişi ...hakkında konutunda menkul haczi yapılamayacağını beyanla yetki, süre ve aşkın haciz nedeni ile icra memurluğu işleminin iptaline karar verilmesini istediği; mahkemece, ihtiyati haciz kararını veren ...7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verildiği görülmektedir.

İİK.nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarrufları davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde hükümsüz hale getirmeye yarayan bir davadır. İptal davası ayni bir dava olmadığından iptal isteminin kabul edilmesi halinde, takip konusu alacak miktari ile sınırlı olarak, takip konusu alacak ve faiz, masraf gibi eklentilerine yetecek oranda tasarrufun iptaline karar verilir ve alacaklıya dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve satış istemi yetkisi tanınır.

Tasarrufun iptali davasına bakan hakim iptal edilmesi istenen tasarruf konusu mallar hakkında davacının istemi üzerine İİK.nun 281/2. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verebilir. Anılan hüküm doğrultusunda genel hükümlerden (İİK.nun 259.maddesi ve devamı maddeleri) farklı olarak, burada ihtiyati haciz kararı alabilmek için güvence göstermek zorunlu değildir. Güvence gösterilmesine gerek olup olmadığını ve miktarını hakim takdir eder. Ancak davanın konusu İİK.nun 283/2.maddesi gereğince, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların değerine ilişkin ise, güvence gösterilmesi zorunludur (İİK.nun 281/2.maddesi).

İİK.nun 281/2.maddesine dayalı olarak konulan ihtiyati haciz kararları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir niteliğinde değildir.

Somut olayda, borçlu .... ile ... hakkında açılan ...7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/101 Esas sayılı İİK'nun 283. maddesinden kaynaklanan tasarrufun iptali konusu malın elden çıkarılmış olması nedeni ile bedelinin nakden tazminine ilişkin davanın yargılaması sırasında 05.03.2015 tarihli tensiple dava değerinin %15'ine karşılık gelen teminat yatırıldığında "...'nun taşınır ve taşınmaz malları ile yed'inde ya da 3. şahıslarda bulunan hak ve alacaklarına 422.000,00TL ile sınırlı olmak üzere borca yeter miktarda İİK'nun 281/2 delaleti ile İİK'nun 257/1. maddesi gereğince ihtiyati haciz konulmasına, İİK'nun 261. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazının istenmediği takdirde ihtiyati haczin kendiliğinden ortadan kalkacağının ihtarına karar verildiği görülmektedir. İhtiyati haciz kararı veren mahkemece, ... İcra Tevzi Bürosuna yazılan 24.03.2015 tarihli yazı ile tensip kararının gereğinin yapılmasının istendiği, alacaklı banka vekilinin 26.03.2015 tarihinde ... 37. İcra Müdürlüğü'nün 2015/8423 Esas numaralı dosyasından ihtiyati haczin uygulanmasını istediği, alacaklı vekilinin istemi doğrultusunda tapu sicil müdürlüğüne haciz müzekkereleri, 3. kişilere 89 haciz ihbarnameleri ve ...icra müdürlüğüne menkul haciz talimatı yazıldığı, talimat uyarınca şikayetinin konutunda ...İcra Müdürlüğü'nce ihtiyati haciz tutanağının tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda özetlenen niteliğine göre, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, tasarrufun iptaline konu malın elden çıkarılması nedeni ile bedelinin nakden tazminine ilişkin dava sırasında verilen ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayet niteliğinde olup, İİK.nun 261. maddesinin son fıkrasına göre bu şikayeti infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu ... İcra Mahkemesi incelemekle görevli ve yetkili olup, mahkemece yukarıda açıklanan ilke ve kurallar uyarınca şikayetçinin ileri sürdüğü şikayet nedenleri incelenerek oluşacak göre bir karar vermek gerekirken görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.