Rücu Hakkı: İlk Peşin Değerli Gelir ile Fiili Ödemelerin Karşılaştırılması

YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/7309
Karar Numarası: 2019/3883
Karar Tarihi: 25.04.2019

Dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalılardan ... tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalılardan ...'nun aşağıdaki bendler kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Dava, 30.04.1998 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının tahsili istemine ilişkindir.

Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26.maddesi olup, Kurumun rücu hakkının, yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkı niteliği gereği, hak sahiplerine bağlanan gelirler fiili ödemeye dönüşmüş ise, ilk peşin değerli gelir ile fiili ödemeler karşılaştırıldığında, ilk peşin değerli gelirin kusur karşılığı, fiili ödeme miktarının kusur karşılığından düşük ise, ilk peşin sermaye değerine itibar edilmesi; aksine, fiili ödeme miktarının kusur karşılığı, ilk peşin değerin kusur karşılığından düşük ise o taktirde de fiili ödeme miktarının esas alınması gerekmektedir.

Dosya kapsamına göre;

1) Hak sahiplerine toplam 6.546,29 TL ilk peşin değerli gelir bağlanmış olup, hak sahiplerinden .....evlenmesi nedeni ile gelirleri kesilmiştir. Rücuya konu gelir miktarının, .... ve ....' e bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri fiili ödeme tutarlarından daha düşük olduğu için ilk peşin değerli gelirlerin % 70 kusur karşılığının, ......' ya ise bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri fiili ödeme tutarından daha yüksek olduğu için düşük olan fiili ödeme miktarının %70 kusur karşılığının esas alınarak, diğer hak sahiplerine bağlanan ilk peşin değerli gelirler ile birlikte;%70 kusur karşılığı gelirler toplamının 4.324,25 TL olduğunun gözetilmemesi sonucu daha az gelire hükmedilmesi isabetsiz ise de, davacı Kurum tarafından hüküm temyiz edilmediğinden, davalılar lehine oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınarak karar bu yönden bozulmamıştır.

2) Hak sahiplerinden ....' nın 317,04 TL, ....' in 2.056,08 TL ve .....' in 1.912,80 TL olmak üzere toplam 4.285,92 TL evlenme yardımı almasına rağmen adı geçen hak sahipleri için dava dilekçesinde fiili ödeme miktarları da dahil olarak bildirilen tutarların evlenme yardımı kabul edilmesi nedeniyle toplam evlenme yardımının 12.322,85 TL tespiti ile fazla evlenme yardımına hükmedilmesi de isabetsizdir.

Ne var ki, bu aykırılığın giderilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, karar bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasının silinerek yerine; "Açılan davanın kısmen kabulü ile,

1- 3.033,70 TL peşin sermaye değerli gelirin gelir bağlama onay tarihi olan 28/06/2007 tarihinden itibaren, işlemiş olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

2- 3.000,13 TL evlenme yardımı alacağının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

3- Davacının fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına,

4- Alınması gereken 467,51 TL harçtan, peşin alınan 231,30 TL harcın mahsubuna, bakiye 236,21 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

5- Davacının bu dosya için bozma öncesi yaptığı 203,50 TL, bozma sonrası yaptığı 4 tebligat gideri olan 28,00 TL, bilirkişi ücreti olan 200,00 TL olmak üzere toplam 431,50 TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre 380,42 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, kalanının davacı üzerinde bırakılmasına,

6- Davacı vekili lehine yürürlükte bulunan tarife gereğince takdir olunan 724,05 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine," cümlelerin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ...'na iadesine, 25.04.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.