Özel Okulda Çalışan Öğretmenin Talep Edebileceği Kıdem İhbar Fazla Mesai Resmi ve Dini Bayram Ücreti

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/27779
Karar Numarası: 2019/8850
Karar Tarihi: 16.04.2019

Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 16/04/2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin, davalı şirkete ait işyerinde 08.03.2005-30.05.2013 tarihleri arasında matematik öğretmeni, müdür yardımcısı ve eğitim danışmanı olarak çalıştığını son olarak net 2,050,00 TL aylık ücret aldığını, bu ücrete ilave olarak 175,00 TL yemek parası ve ayda ortalama 750,00 TL kayıt primi ödendiğini, hizmet akdine işveren tarafından son verildiğini, 2013 yılı Mayıs ayı ücretinin ödenmediği, her ay düzenli olarak aldığı 750.00 TL kayıt priminin de ödenmediğini, belirli süreli hizmet sözleşmesinin 2 ay önce feshedilmesi sebebiyle de 2 aylık bakiye sözleşme süresi ücreti alacağının bulunduğunu, davacının ilk 5 yıllık dönemde haftada 4 gün 11.00–20.30 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 08.00–20.30 saatleri arasında çalıştığını, son iki yıllık dönemde ise haftada 4 gün 11:00-20.30 saatleri arasında, 2 gün ise 09.00-20.30 saatleri arasında çalıştığını, dini bayramlar dışındaki resmi bayram ve genel tatil günlerinde de çalıştığını ileri sürerek; kıdem tazminatı, maaş, bakiye süre ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve prim alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının dava konusu işyerinde uzman öğretici olarak çalıştığını, sadece dershanede çalışabildiği ve öğretmen sıfatının bulunmadığını, emsal ücret araştırmasının buna göre yapılması gerektiğini, davacının aldığı ücretin imzalı bordrolarda mevcut olduğunu, prim ödenmediğini, davacının ücretinin 1,275,00 TL olduğunu, hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmediğini, davacının istifa etmesiyle sona erdiğini, davacının 03.06.2013 tarihinden itibaren işyerine gelmediğini, ihtarname gönderildiği ancak davacının kötüniyetli olarak dava dışı bir dershanede kayıtsız olarak çalışmaya başladığını, davacının sürekli fazla mesai yaptığına ilişkin iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, imzalı bordroların varlığı halinde fazla çalışma ücreti talep edilemeyeceğini, davacının bu konuda fazla çalışma yaptığını ispatlamakla yükümlü olduğunu, davacının resmi bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmasının bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Taraflar arasında, işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı işçi; davalıya ait işyerinde matematik öğretmenliği, müdür yardımcılığı ve eğitim danışmanlığı/koordinatörlüğü yaptığını ileri sürerek, en son aylık net 2.050 TL ücret aldığını iddia etmiştir.

Davalı işveren ise; davacının formasyonu olmadığından uzman öğretici olarak çalıştığını, müdür yardımcılığı ve eğitim danışmanlığı/koordinatörlüğü gibi bir görevinin de bulunmadığını belirterek, bordrolardaki ücreti aldığını savunmuştur.

Mahkemece, kararın gerekçesinde davacının yaptığı iş belirtilmeksizin iddia edildiği gibi aylık net 2.050 TL ücret ile çalıştığı kabul edilmiş ise de yapılan araştırma eksiktir.

Bu nedenle davacının fiilen yaptığı iş veya işler somut olarak tespit edildikten sonra emsal ücret araştırması buna göre yapılmalı ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler ile bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ücret miktarı belirlenmelidir.

Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır.

3- Davacı işçi, çalışma saatlerini belirterek fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, davacının haftalık 9 saat fazla mesai yaptığı kabulü ile alacak hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan 2 numaralı bozma bendi kapsamında gerekli araştırma yapılmaksızın ve davacının fiilen yaptığı iş veya işler netleştirilmeksizin sonuca gidilmesi hatalıdır.

Zira, davacının salt matematik öğretmeni olarak çalıştığının tespiti halinde fazla mesai ücreti talebinin ek ders ücreti olarak yorumlanması ve sözleşmede belirtilen ve aylık ücretini karşılayan ders saatinden fazla derse girip girmediğinin tespiti ile hesaplamanın fazladan girilen ders saatine göre yapılması gerektiği ortadadır.

Buna karşın; öğretmenliğinin yanı sıra idari görevleri bulunduğunun da tespiti halinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalarının dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, dosya içerisinde yer alan ve davacı imzasını içeren bazı ücret hesap pusulalarında davacının o ayda fiilen çalıştığı saatlerde belirtilmiş olup, davacının tüm hizmet süresine dair benzer kayıtların bulunup bulunmadığı da taraflardan sorulmalıdır.

Yine yukarıdaki bentler kapsamında gerekli araştırma yapıldıktan sonra, davacının idari görevleri de olduğunun tespiti halinde, imzalı kartlı geçiş uygulama tebliği ve ücret hesap pusulalarına göre günlük ara dinlenme süresinin 2 saat olarak kabulü gerekmektedir.

Yeterli araştırma ve inceleme yapılmaksızın ve yazılı hususlar gözetilmeksizin, fazla mesai ücreti alacağının hüküm altına alınması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Avukat, Uzman Arabulucu, Aktüerya Hesap Bilirkişisi

Bursa Barosu Avukat,
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Uzman Arabulucu,
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Aktüerya Uzman Hesap Bilirkişisi