Kız çocuklarının 22 yaşına kadar yüksek öğrenim ihtimali varsa 25 yaşına kadar destek alacağı

YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/2133
Karar Numarası: 2017/12097
Karar Tarihi: 26.12.2017

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinden ...'ün eşi, ...'ün babaları ...'ün 05/03/2009 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini, davalılardan ...'in yönetimindeki ... plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen maktül sürücü ...'ün kullandığı ... plakalı aracın şeridine girerek bu araçla çarpışması sonucu trafik kazasının gerçekleştiğini, kazaya karışan ve ... yönetimindeki aracın ruhsat sahibinin ... İnşaat Yapı Malz. Ltd. Şti. olduğunu ve ... Genel Sigorta A.Ş tarafından Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalandığını, olay sonrasında düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında davalı ...'in asli kusurlardan şerit ihlali kusurunu işlediğini ve sürücünün alkollü olduğunun tespit edildiğini, ayrıca ... CBS 2009/15959 soruşturma nolu dosyasında yaptırılan bilirkişi raporunda da davalı ...'in asli kusurlu bulunduğunu belirterek, müvekkilleri ... için şimdilik 11.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen

tahsiline, her bir davacı için 50.000 er TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ... İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama ve Nakliyat Ticaret Ltd. Şti' nden olay tarihinden itibaren müştereken ve müteselsilen tahsliline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat yönünden talebini toplam 100.942,22 TL ye yükseltmiştir.

Davalılar ... ve ... Şti. vekili, kaza nedeni ile ... Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamanın halen devam ettiğini, davalılardan ... İnşaat Şti.'nin davada taraf ehliyetinin bulunmadığını, müvekkili ...'in %100 kusurlu olduğu iddiasının kabul görmeyecek bir iddia olduğunu, olayın görgü tanıklarınca kazada merhum ...' ün de kusurlu olduğunun beyan edildiğini, davacı yanın merhumun yüksek derecede geliri olduğu iddiasının doğru olmadığını, talep edilen manevi tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... vekili, kazaya karışan ... plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile ölüm için şahıs başına 250.000,00 TL'ye kadar azami sorumluluk hadleri ile müvekkili şirkete sigorta ettirildiğini, müvekkili şirketin ilgili hasar servisi tarafından kaza ile ilgili olarak kazadan sonra hasar dosyası açıldığını ve ilgili tazminat hesabının aktüer bilirkişiye hesap ettirildiğini, müteveffanın eşi ve kızları için destekten yoksunluk zararı oluşmadığını, oğlu ...' ödeme yapılabilmesi için müvekkil sigorta şirketi tarafından davacıdan hesap numarasının istendiğini, ancak cevap alınamadığından dolayı ödemenin gerçekleştirilemediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının maddi tazminat davasının kabulü ile, 100.942,22 TL'nin davalı sigortanın poliçe limiti ile sınırlı olmak koşulu ile haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan zincirleme olarak alınıp davacılara verilmesine, manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile, toplam 40.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılar ... ve ... İnşaat ünvanlı Şirketten zincirleme olarak alınarak davacılara eşit olarak verilmesine, karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili ile davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dairemizin yerleşik içtihatlarına ve kabul gören uygulamaya göre kız çocuklarının 22 yaşına kadar, yüksek öğrenim gören ya da görme ihtimali bulunan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı dikkate alınarak destek tazminatı hesaplanması gerekmektedir.

Somut olayda, davacılar vekili tarafından davacı kız çocuk ... ... Turizm Bölümü öğrencisi olduğu belirtilmiş ve hükme esas alınan 31.07.2013 tarihli aktüer raporunda ise ... bekar olduğu ve evlenip destek görebilme yaşının 35 yaş olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de, yukarıda açıklanan ilkeler ışığında davacı ... kaza tarihinde 29 yaşında olduğu dikkate alındığında ... yönünden destekten yoksun kalma zararı oluşmadığı gözetilerek bu davacı yönünden maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Davalı ..., zarara neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 Sayılı KTK'nin 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir.

Somut olayda, davadan önce davalı ... şirketine başvurulduğu ve hasar dosyası açıldığı dosya kapsamından anlaşılmakala birlikte yapılan başvuruya ilişkin belgeler dosya içerisinde görülememiştir.

Mahkemece, davacılar tarafından davalı ... şirketine usulüne uygun olarak başvuru yapılıp yapılmadığı belirlenmeden, şayet başvuru mevcutsa başvurunun tebliğine ilişkin belgelerin istenip ibraz edildiğinde tespit edilecek tarihe 8 iş günü eklenmek suretiyle başvuru yeterli değilse dava tarihten itibaren davalı ... şirketinin temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

3- Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da göz önünde tutularak, 818 sayılı BK'nun 47. maddesindeki (6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur durumu ve ölenin yaşı dikkate alındığında davacılar için takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin, (3)numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ile davalı ...'ye geri verilmesine, 26/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.