İlama aykırı icra takibinde takip tamamen iptal edilemez

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/4473

Karar Numarası: 2018/10699

Karar Tarihi: 25.10.2018

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ
- Borçlunun Takipte İlama Aykırı Olarak Fazla Faiz Talep Edildiği Yönünde İlama Aykırılık Şikayetinde Bulunduğu
- Dosyaya İlişkin Bilirkişi Raporunda; İcra Emrinde İstenebilecek Asıl Alacak Miktarının, İlam Vekalet Ücretinin İşlemiş Faizinin Belirtildiği
- İcra Emrinde, Asıl Alacak Konumunda Olan Faiz Alacağına Yeniden Faiz İşletilmesi Mümkün Olmadığından, Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre İcra Emrinde Olması Gereken Alacak Kalemleri Tek Tek Belirtilerek İcra Emrinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği
- İcra Emrinin Tümden İptal Edilmesi ve Bilirkişi Raporunun Kararın Eki Sayılarak İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulmayacağı"

İCRA EMRİNİN VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ 
-
Borçlunun Takipte İlama Aykırı Olarak Fazla Faiz Talep Edildiği Yönünde İlama Aykırılık Şikayetinde Bulunduğu
- Dosyaya İlişkin Bilirkişi Raporunda; İcra Emrinde İstenebilecek Asıl Alacak Miktarının, , İlam Vekalet Ücretinin İşlemiş Faizinin Belirtildiği
- İcra Emrinde, Asıl Alacak Konumunda Olan Faiz Alacağına Yeniden Faiz İşletilmesi Mümkün Olmadığından, Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre İcra Emrinde Olması Gereken Alacak Kalemleri Tek Tek Belirtilerek İcra Emrinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği
- İcra Emrinin Tümden İptal Edilmesi ve Bilirkişi Raporunun Kararın Eki Sayılarak İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulmayacağı

Özeti: icra emrinde, asıl alacak konumunda olan faiz alacağına yeniden faiz işletilmesi mümkün olmadığından, mahkemece alınan bilirkişi raporu sonucuna göre icra emrinde olması gereken alacak kalemleri tek tek belirtilerek icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, tümden iptal edilmesi ve bilirkişi raporunun kararın eki sayılarak infazda tereddüte yol açacak şekilde hüküm kurulmaması gerekmektedir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, gönderilen icra emrinde faiz alacağına faiz talep edilemeyeceğini ve ilam vekalet ücretini bozmadan evvel yapılan icra takibinde ödendiğini ileri sürerek icra emrinin ve takibin iptalini talep ettiği; mahkemece bilirkişi raporu alınarak icra emrinin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Alacaklının sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun takipte ilama aykırı olarak fazla faiz talep edildiği yönündeki iddiası ilama aykırılık şikayeti olup, İİK'nun 17. maddesinin 1. fıkrası gereği şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde icra emrinin düzeltilmesi gerekmektedir.

Dosya içerisinde mevcut 03.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda; icra emrinde istenebilecek asıl alacak miktarının, 1 parsel için 28.816,02 TL, 3 parsel için 192,86 TL, 5 parsel için 1844,72 TL, 6 parsel için 10.692,97 TL olduğu ve ilam vekalet ücretinden bakiye 120 TL alacak bulunduğu, ilam vekalet ücretinin işlemiş faizinin de 18,78 TL olarak düzenlenmesi gerektiği, faize faiz talep edilemeyeceği için, ilam sonucu hesaplanan faiz alacağına yeniden faiz hesaplanmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda icra emrinde, asıl alacak konumunda olan faiz alacağına yeniden faiz işletilmesi mümkün olmadığından, mahkemece alınan bilirkişi raporu sonucuna göre icra emrinde olması gereken alacak kalemleri tek tek belirtilerek icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, tümden iptal edilmesi ve bilirkişi raporunun kararın eki sayılarak infazda tereddüte yol açacak şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.