İhtiyati Tedbirin İnfazına İlişkin İtirazları İnceleme Yetkisi

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2008/22194
Karar Numarası: 2009/2158
Karar Tarihi: 10.02.2009

MAHKEMESİ : Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 12/12/2007

NUMARASI : 2007/570-2007/914

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Adana 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/263 esas sayılı tasarrufun iptali davasının yargılaması sırasında 19.06.2007 tarihli ara kararı ile İİK’ nun 281/2. maddesi gereğince tasarrufun iptali davasına konu taşınmazlar hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiştir. İhtiyati haciz kararı, ihtiyati tedbir mahiyetinde olup, şikayet ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına yöneliktir. HUMK. nun 108. maddesine göre ihtiyati tedbirin infazına ilişkin itirazları inceleme yetkisi kararı veren mahkemeye aittir. İhtiyati tedbir kararının icra müdürünce uygulanmış olması bu durumu etkilemez. Zira icra müdürü anılan konuda ihtiyati tedbir infaz memurluğu görevini yapmaktadır.

O halde, İcra Mahkemesince re'sen görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat, Uzman Arabulucu, Aktüerya Hesap Bilirkişisi

Bursa Barosu Avukat,
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Uzman Arabulucu,
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Aktüerya Uzman Hesap Bilirkişisi