İcra takibinden önce alacaklıya yapılan ödemenin avukatına veya kendisine bildirilmesi

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/4258
Karar Numarası: 2018/10386
Karar Tarihi: 23.10.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; takibe konu borcu takipten önce 22.01.2016 tarihinde alacaklının banka hesabına yatırdığını, ayrıca takibe dayanak ilamın takipten önce bozulduğunu ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, takipten önce borcun faiziyle ödendiği, bu hususun alacaklı vekilince de kabul edildiği ancak alacaklıya yapılan ödeme ile ilgili haber verilmediği ve alacaklının ödemeden haberdar olduktan sonra takibe geçtiğine dair borçlu tarafından belge ve delil ibraz edilmediği gerekçesiyle takibin iptaline yönelik şikayetinin reddi ile, taraflarca ödendiği kabul edilen 70.037,00 TL'nin infaz sırasında icra müdürlüğünce dikkate alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru bu hali ile İİK'nin 33/1. maddesine dayalı, icra emri tebliğinden önceki döneme ilişkin itfa itirazıdır.

Somut olayda, takibe dayanak ilam sebebiyle 46.400,00 TL katkı payı alacağı ile 23.683,07 TL işlemiş faizin tahsili amacıyla 27.01.2016 tarihinde icra takibi başlatıldığı, borçlu hakkında düzenlenen icra emrinin 03.02.2016 tarihinde bila tebliğ iade döndüğü görülmüştür.

Her ne kadar mahkemece alacaklı vekilinin borçlu tarafından takipten önce yapılan ödemenin alacaklı tarafa haber verilmediği ve alacaklının yapılan ödemeden haberdar olduktan sonra takibe geçtiğine ilişkin borçlunun da delil sunmadığından takip yapılmasına alacaklının kendi kusuru ile sebebiyet vermediği gerekçesiyle şikayetin reddi ile ödemenin infaz sırasında dikkate alınacağına hükmedilmiş ise de, takip alacaklısı asil ...'in icra müdürlüğüne gönderdiği 21.03.2016 havale tarihli dilekçesi ile, takip dosyası borcuna ilişkin olarak ana para ve işlemiş faiz olmak üzere 70.037,30 TL'nin takipten önce 22.01.2016 tarihinde borçlu tarafından banka hesabına yatırıldığını ve aynı tarihte kendisine haber verildiğini, avukatı ile arasındaki iletişim sorunu nedeniyle borçlu hakkında sehven takibe geçilmiş olduğunu belirterek icra takibinden vazgeçtiğini imzalı beyanı ile bildirdiği görülmüştür.

O halde, takipten önce dosya borcunun tamamının ödendiği ve alacaklı yanın da ödemeden haberdar olduğu anlaşılmakla İİK'nin 33. maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması cihetine gidilmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.