Avukatın Temyiz Süresini Kaçırması, Hükmün Sanığa Tebliğ Edilmemesi

YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2007/12875
Karar Numarası: 2008/885
Karar Tarihi: 14.02.2008

ÖZETİ: Mahkemece kurulan hükmün sanık Serdal B.’un yokluğunda, atanan müdafii huzurunda verilip sanık Serdal'a tebliğ edilmediği gibi sanık müdafiince de hükmün temyiz olunmadığı görülmekle, CMK. nun 151 ve 156. madde hükümleri gereği kararın sanık Serdal B.'a tebliği ve alınacak tebligat parçası ile verdiği takdirde temyiz dilekçesi de eklenip birlikte gönderilmesinin temini sağlanmalıdır.

Rüşvet almak ve rüşvet vermek, bu suça iştirak etmek, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, örgüt faaliyeti içinde fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek, görevli memura direnmek ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçlarından sanıklar Mustafa Kılıç, Necdet Tuğrul Taş, Emre Kürşat Üner, Kemal Altım, Hasan Pınar, Mustafa Ergin, Menderes Tekel, Ayhan Nalbant Leyla Kılıç, Sedat Ummak, Şerif Gökçe, Abidin Girap, Fethi Gül, Serdar Bozkurt, Gökhan Kılıç, Zekeriya Kılıç, Bahattin Altun, Yücel Çelikel, Osman Battaloğlu, Musa Aygün, Ahmet Çetin, Habib Şahan Kemal Pekel, Ali Tetik, İsmet Akman Hikmet Aktaş, Mahmut Şahan, Kemal Özçelik’in yapılan yargılanmaları sonunda, mahkumiyetlerine dair, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.03.2007 gün ve 2006/231 esas, 2007/68 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar Mustafa Kalıç, Musa Aygün, Kemal Özçelik, Mustafa Ergim Bahattin Altun, Habib Sahan, Kemal Pekel, Ahmet Çetin, Osman Battaloğlu, Yücel Çelikel, Hikmet Aktaş, Necdet Tuğrul Taş, Fethi Gül Abidin Girap, Ali Tetik, Kemal Akım, Emre Kürşat Üner Leyla Kılıç Şeni Gökçe, Gökhan Kılıç, Ayhan Nalbant, Menderes Tekel Zekeriya Kılıç, İsmet Akman, Hasan Pınar ve müdafileri ile sanıklar Mahmut Şaban, Sedat Ummak tararlarından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından 30.10.2007 tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle 6.2.2008 Çarşamba saat 14:00’e duruşma günü tayin olunarak sanıklar ve sanıklar müdafiine çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde Hakimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay C.Savcılarından Mehmet Reis Koca hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekaletnameye dayanarak sanık Mustafa Kılıç adına gelen Av. Fevzi Dersuneli, Av. Salım Özdemir, Av. Nizar Savaş huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık Mustafa Kılıç hakkında DURUŞMALI, yapılan tebligat üzerine sanık Emre Kürşat Üner ve müdafiin gelmediği ve ayrıca bir talepte de bulunulmadığı anlaşıldığından Yargıtay C.Savcısının uygun görülen talep ve mütalaası dairesinde sanık Emre Kürşat Üner yönünden DURUŞMASIZ inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık Mustafa Kılıç müdafileri temyiz layihalarını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istediler.

Yargıtay C. Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Son sözü sorulan sanık Mustafa Kılıç müdafileri savunmalarına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşma 20.02.2008 Çarşamba saat 14:00'e bırakılmıştı.

Belli günde oturum açıldı, Dava evrakı incelenip gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

Sanıklara tayin olunan cezaların türü ve miktarına göre koşulları bulunmadığından sanıklar Fethi Gül, Abidin Girap, Musa Aygün, Kemal Özçelik Mahmut Şahan, Bahattin Altun, Yücel Çelikel, Ahmet Çetin, Mustafa Ergin, Habib Şahan, Hikmet Aktaş, Kemal Pekel ve Osman Battaloğlu ve müdafilerinin duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK. nun 318. maddesi uyarınca reddiyle, yine sanık Emre Kürşat Üner ve müdafii duruşma günü tebliğine rağmen gelmeyip ayrıca talepte de bulunmadıklarından incelemenin sanık Mustafa Kılıç hakkında ve rüşvet vermek suçundan kurulan hüküm yönünden duruşmalı diğer sanıklar ve suçlar yönünden dosya üzerinde yapılmasına karar verilmekle,

Gereği düşünüldü:

Mahkemece kurulan 12.03.2007 günlü hükmün sanık Serdal Bozkurt’un yokluğunda, atanan müdafii huzurunda verilip sanık Serdal'a tebliğ edilmediği gibi sanık müdafiince de hükmün temyiz olunmadığı görülmekle, CMK. nun 151 ve 156. madde hükümleri gereği kararın sanık Serdal Bozkurt'a tebliği ve alınacak tebligat parçası ile verdiği takdirde temyiz dilekçesi de eklenip birlikte gönderilmesinin temini için incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE 14.02 2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.